img01

Algemene Voorwaarden Vanesch Verf Groep

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VANESCH VERF Groep B.V. TE TILBURG, geldig vanaf 1 mei 2008.

ARTIKEL 1: WERKINGSSFEER
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle transacties met Vanesch Verf B.V. (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”) van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.
1.2 In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder ”Opdrachtgever” verstaan iedere wederpartij die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat dan wel Opdrachtnemer om een offerte vraagt of hen die wij een offerte toesturen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN/OFFERTES
2.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht om haar aanbod binnen drie werkdagen nadat het Opdrachtgever heeft bereikt te herroepen.
2.2 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Opdrachtnemer tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGING
3.1 Overeenkomsten binden Opdrachtnemer eerst na een schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer, danwel nadat Opdrachtnemer tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling is overgegaan.
3.2 Indien door Opdrachtnemer een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

ARTIKEL 4: ONTBINDING
4.1 In de navolgende gevallen heeft Opdrachtnemer het recht om alle met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd haar rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen: - Indien Opdrachtgever aan een of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, niet correct, danwel niet tijdig voldoet;
- Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
- Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
- Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
- Op zaken van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
4.2 Als Opdrachtnemer de ontbinding heeft ingeroepen is de vordering van Opdrachtnemer, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

ARTIKEL 5: KREDIETWAARDIGHEID
5.1 Indien Opdrachtnemer uit ingewonnen informatie danwel anderszins verneemt dat Opdrachtgever niet kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie heeft Opdrachtnemer het recht om de goederen uitsluitend onder rembours te leveren, danwel betaling vooraf te verlangen, danwel de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6: PRIJZEN
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen van Opdrachtnemer in euro’s en exclusief BTW.
6.2 De door Opdrachtnemer afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding.
6.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, heeft Opdrachtnemer het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs af dan heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Opdrachtnemer is in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.

ARTIKEL 7: LEVERING
7.1 De termijn van levering vangt eerst aan nadat Opdrachtnemer alle voor levering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen.
7.2 De door Opdrachtnemer opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van Opdrachtgever niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt Opdrachtgever de overeenkomst dan vloeit daaruit voor Opdrachtnemer geen verplichting voort tot het vergoeden van enige door Opdrachtgever terzake geleden schade.
7.3 Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Opdrachtnemer een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog na te komen, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

ARTIKEL 8: RISICO EN OPSLAG
8.1 Tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken voor rekening van de Opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der zaken op de plaats van bestemming.
8.2 Indien buiten de schuld van Opdrachtnemer de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.
8.3 Indien Opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is Opdrachtnemer gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan en de levering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Opdrachtnemer tot het moment waarop al hetgeen wij uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te vorderen hebben, met inbegrip van rente en kosten, is voldaan.
9.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij wij daarvan op de hoogte zijn gebracht en daarmee hebben ingestemd. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.
9.3 Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze zaken zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

ARTIKEL 10: RECLAMES
10.1 Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig als mogelijk daarna - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Opdrachtgever in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
10.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door Opdrachtgever binnen 3 dagen schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
10.3 Niet zichtbare gebreken dienen door Opdrachtgever binnen 3 dagen, na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering aan Opdrachtnemer schriftelijk te worden gemeld.
10.4 Kwaliteitsgebreken aan door Opdrachtnemer geleverde verfproducten kunnen door Opdrachtgever slechts worden aangetoond - met uitzondering van elk ander bewijsmiddel - door het overleggen van een rapport van het Verfinstituut TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij.
10.5 Indien Opdrachtgever de klacht terecht heeft geuit heeft Opdrachtnemer de keuze het afgekeurde product voor rekening van Opdrachtnemer te vervangen hetzij Opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Opdrachtgever verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Gevolgschade wordt door Opdrachtnemer niet vergoed.
10.6 De reclametermijn op door Opdrachtnemer verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met Opdrachtnemer correct weer te geven.
10.7 Opdrachtnemer is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien Opdrachtgever niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen danwel andere verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen.

ARTIKEL 11: BETALING
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder inhouding of verrekening.
11.2 Indien Opdrachtnemer, nadat de in lid 1 genoemde termijn is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in haar bezit heeft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestellingoof sommatie is vereist. Alsdan zijn dan ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 150,00.
11.3 Vanaf voornoemde verzuimtermijn loopt de vertragingsrente, over het openstaande factuurbedrag, zijnde 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
11.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 12: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald en onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat Opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van het door haar geleverde product.
12.2 De onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel of product. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van bediening/gebruik, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
b. normale slijtage;
c. onoordeelkundig en/of onjuist gebruik van de geleverde producten.
12.3 Voor alle andere schade dan de schade aan het gebrekkig product zelf (zoals voor schade aan andere zaken, bedrijfsschade, gevolgschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derde) is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald. Ingeval geen dekking wordt verleend is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot tienmaal het factuurbedrag van het geleverde gebrekkige product, dat aanleiding tot de aansprakelijkheid heeft gegeven.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
13.1 Op alle aanbiedingen en alle transacties met Opdrachtnemer hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen welke uit overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of deze voorwaarden voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

ARTIKEL 14: VINDPLAATS VOORWAARDEN
14.1 Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.vaneschverfgroep.com.